ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Turizm otelcilik alanında faaliyet gösteren Dobedan Otel Grubu Ulusal ve Uluslararası arenada sektörün öncülerinden olma vizyonu doğrultusunda; sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerinin bilincinde bir kurum olarak;

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ederek, biyoçeşitlilik ve ekosistemdeki yaşam formlarının korunmasına katkı sağlamayı,

Çevre ve enerji yükümlülükleriyle ilgili yasal gerekliliklerine tam uyum sağlamayı,

Atıkları minimuma indirmek amacıyla, sistematik bir Atık Yönetim Planı uygulamayı,

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile diğer bozucu etkilere karşı çevreyi korumayı,

Atıkları kaynağında ayrıştırıp geri kazanım veya mevzuata uygun bertaraf sağlayarak, kirlilik ve çevresel riskleri azaltmayı,

Yaşam döngüsü yaklaşımıyla insanla doğa arasında denge kurarak; faaliyet ve hizmetlerimizin çevreye olan etkilerini azaltmayı,

Uygun teknolojilerin kullanımı ve sürekli iyileştirme amacıyla enerji verimliliğini arttırmayı,

Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak, gereksiz kaynak kullanımını azaltmak amacıyla personelini bilinçlendirmeyi,

Enerji verimliliği yüksek ürünler kullanmayı,

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevrenin korunması ve enerji tasarrufu bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve etkinlikler planlamayı,

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini etkin şekilde uygulayarak, sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.